In 1989 werd het doel van de Heemkundekring Rosmalen notarieel vastgelegd:

Artikel 2.1: De vereniging stelt zich ten doel:

 1. het in brede kring wekken van belangstelling voor en bevorderen van kennis over de heemkunde in het algemeen en die over Rosmalen in het bijzonder;
 2. het onderzoeken en bestuderen van de verschillende aspecten die tot het begrip heemkunde behoren, zoals onder andere de geschiedenis, het volksleven, het landschap, de bodem, het milieu en de ruimtelijke ordening;
 3. het bewaren en/of beschermen van heemkundig gezien belangrijke roerende en onroerende goederen, zaken en voorwerpen, de volkstaal en oudheidkundige gegevens.

Artikel 2.2: Zij tracht dit doel, alleen of in samenwerking met anderen, te bereiken door:

 1. in verband met de voorbereiding en uitvoering van wettelijke en andere maatregelen desgevraagd of uit eigen beweging adviserend, coördinerend en/of stimulerend op te treden;
 2. de aandacht van de daarvoor in aanmerking komende organen en instellingen te vestigen op vraagstukken waarmede zij en/of haar leden voor wat betreft de doelstelling van de vereniging worden geconfronteerd;
 3. het onderhouden van contacten met daartoe in aanmerking komende natuurlijke personen en rechtspersonen, die hetzelfde doel nastreven;
 4. het verzamelen, ordenen en beschikbaarstellen van documentaire informatie;
 5. het houden van lezingen, studiebijeenkomsten, excursies en/of tentoonstellingen, en/of het verlenen van medewerking daaraan;
 6. het daadwerkelijk steunen van allen die zich met de beoefening van de heemkunde bezighouden;
 7. alle andere wettelijk toegestane middelen, die tot dat doel kunnen leiden.

Deze doelstelling wordt met name bereikt door de leden van onze Werkgroepen.

Vele mensen, zowel in als buiten Rosmalen, hebben zich op enigerlei wijze met de Heemkundekring Rosmalen verbonden en dragen mede zorg voor het Rosmalens cultuurhistorisch erfgoed.
Concreet kunnen zij dat of doen zij dat o.a. door:

 • Verrichten van algemeen en plaatselijk historisch onderzoek;
 • Vastleggen op foto en/of film van veranderingen in het landschap, bewoning, enz.;
 • Op zoek gaan naar, ordenen en inventarissen van cultuurhistorisch archiefmateriaal;
 • Ontvangen, verzorgen en beschrijven van voor de volkscultuur belangrijke museale stukken;
 • Verzamelen en verwerken in een computerbestand van gegevens betreffende o.a. bidprentjes, overlijdensadvertenties, grafzerken, geboortekaartjes, huwelijksannonces, schoolfoto's, lidmaatschapslijsten, jubilea-artikelen
 • Indiceren bij archiefdiensten en/of in het Heemhuis van DTB-registers, Burgerlijke stand, Bevolkingsregisters, Memories van successie, Oud rechterlijk archief, Oud notarieel archief;
 • Samenstellen van kwartierstaten, geneagrammen, stamreeksen, gezinslijsten, bewonerslijsten, biografieën beroemde of bekende personen
 • Aanleggen bibliotheek in boek-, web- en cd-vorm betreffende data van indiceringen, genealogieën van derden, verenigingspublicaties, website-adressen, abonnementen, documentatie;
 • Het verzorgen van de uitleen c.q. beschikbaarstelling van verenigingseigendommen;
 • Bezorgen en verzenden van de aankondigingen, periodieken en mededelingen.
 • Publiceren in de 'Rosbode', het 'Brabants Dagblad', de 'Rosmalla', op de ROS-kabelkrant, op deze website en/of op andere websites.
 • Beleggen van speciale bijeenkomsten, zoals: het verkregene samen rubriceren, het houden van op genealogie gebaseerde lezingen, het samen naar genealogische dagen gaan, interviews houden en vastleggen, met groepsfoto's e.a. foto's naar oudere bewoners, inloopavonden voor genealogen;
 • Gastheer c.q. gastvrouw o.a. op maandagavonden in het Heemhuis;
 • Maken van lesbrieven en werkmaterialen t.b.v. het onderwijs;
 • Bijdragen aan het levend houden van de plaatselijke volkstaal;
 • Helpen bij het opzetten van informatie-stands en/of tentoonstellingen;
 • Uitzetten van cultuurhistorische wandelingen en/of fietstochten;
 • Verzorgen van rondleidingen op cultuur-historisch belangrijke plaatsen;
 • Organiseren van lezingen en thema-avonden;
 • Organiseren van excursies en fietstochten;
 • Bezorgen en verzenden van de aankondigingen, periodieken en mededelingen;
 • Onderhouden van contacten met het bestuur en ambtenaren van de Gemeente Bergeijk;
 • Samenwerken met zusterverenigingen in o.a. Den Bosch, Berlicum en Nuland;
 • Onderhouden van contacten met de overkoepelende organisatie 'Brabants Heem';
 • Onderhouden van contacten met instellingen als het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, Erfgoed Brabant, Tilburg University (Brabant-collectie), Gemeentearchief 's-Hertogenbosch en het Brabants Historisch Informatie Centrum;
 • Onderhouden van contacten met verenigingen en instellingen binnen 's-Hertogenbosch;
 • Onderhouden van contacten met het bestuur en ambtenaren binnen 's-Hertogenbosch;
 • Betrokken zijn bij alle ontwikkelingen rondom het behoud van monumenten;
 • Adviseren bij de naamgeving van Rosmalense straten, pleinen, enz.;
 • Aandacht vragen voor vraagstukken die de doelstelling van de vereniging raken;
 • Deelnemen aan door de Heemkundekring georganiseerde lezingen en/of excursies;
 • Deelnemen aan activiteiten die raakvlakken hebben met de eigen doelstelling, welke buiten de vereniging om worden georganiseerd, waaronder heemkundig georiënteerde cursussen;
 • Zoeken naar sponsoren c.q. financieel ondersteunen van de vereniging;
 • Initiëren en verlenen van medewerking bij het verder uitdragen van de vereniging.

Zoeken

©2014 - 2023 Heemkundekring Rosmalen - Vandaag: woensdag 22 maart 2023 - Tijd: 00:00:00 - Webdesign: Broeklandsoft